Day

June 29, 2023
11
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị Định 13”) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023, và được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Trong quá...
Read More