Tag

General Practice
11
To read or download the article, please click the following link Deal-Makers-not-Deal-BreakersDownload Part I: The Heart of the Matter: Closing the Deal Few things in the high-stakes world of modern business are as exciting, ambitious, and scrutiny as mergers and acquisitions (M&A). These deals are more than just the exchange of assets; they may be...
Read More
11
Ấn vào link dưới đây để đọc hoặc tải về. Why-lawyer-VNDownload GIỚI THIỆU Ai cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi cố gắng hiểu rõ hệ thống pháp luật phức tạp. Sự phức tạp và khó khăn này lại càng lớn hơn nếu bạn là một người nổi tiếng, doanh nhân tên tuổi, hoặc người...
Read More
11
Click the link below to read or download the Article. Law-CelebritiesDownload INTRODUCTION Anyone would be scared to try to understand how complicated the legal system is. But the stakes are much higher if you are a celebrity, a high-profile businessperson, or a person of social importance. Every contract, social media post, and even personal interaction...
Read More
11
Click here to read or download the Guide. Navigating-Foreign-Loans-in-Vietnam-A-Practical-Guide-for-BorrowersDownload I. Introduction This guide focuses on the practical aspects of obtaining a foreign loan Vietnam, including the steps and actions that borrowers must undertake throughout the process. It does not delve into the technical details of loan terminology or definitions but instead provides a clear roadmap...
Read More
11
Ấn vào đây để tải về bài hướng dẫn. Navigating-Foreign-Loans-in-Vietnam-A-Practical-Guide-for-Borrowers-VNDownload I.  GIỚI THIỆU Bài viết này tập trung vào khía cạnh thực tiễn của quá trình nhận khoản vay nước ngoài, bao gồm các bước và hành động mà bên vay phải tiến hành trong suốt quá trình này.  Bài viết không đi sâu vào...
Read More
11
Việc xây dựng nên khung pháp lý cho công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tính đặc thù và tiềm năng của chúng. Mặc dù pháp luật dân sự Việt Nam đã có những chế định cơ bản về tài sản và cộng đồng luật gia...
Read More
11
From mythology to law, the phrase “Pandora’s box” evokes the unleashing of complications and unforeseen consequences. In this context, it stands as an allegory for a recent and highly debated legal development. I. The Stirring Verdict The legal communities in Vietnam has been stirred into a hive of discussion recently, due to a startling decision...
Read More
11
As the calendar turns to July 1, 2023, a new chapter in data privacy legislation will open in Vietnam. Decree No. 13/2023/ND-CP concerning personal data protection, henceforth referred to as “Decree 13,” commences operation. This pivotal piece of legislation bears relevance for agencies, organizations, and individuals spanning the globe who are engaged in the processing...
Read More
11
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị Định 13”) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023, và được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Trong quá...
Read More
11
In the bustling sphere of Vietnam’s business investments, a prevalent practice emerges: the creation of multi-tiered subsidiaries. This structural strategy is geared towards establishing an entity that can potentially benefit from being treated as a domestic company under Vietnamese law, an advantage built upon the foundation of the Law on Investment No. 61/2020/QH14. Central to...
Read More
1 2 3 4