Day

September 6, 2023
11
Click here to read or download the Guide. Navigating-Foreign-Loans-in-Vietnam-A-Practical-Guide-for-BorrowersDownload I. Introduction This guide focuses on the practical aspects of obtaining a foreign loan Vietnam, including the steps and actions that borrowers must undertake throughout the process. It does not delve into the technical details of loan terminology or definitions but instead provides a clear roadmap...
Read More
11
Ấn vào đây để tải về bài hướng dẫn. Navigating-Foreign-Loans-in-Vietnam-A-Practical-Guide-for-Borrowers-VNDownload I.  GIỚI THIỆU Bài viết này tập trung vào khía cạnh thực tiễn của quá trình nhận khoản vay nước ngoài, bao gồm các bước và hành động mà bên vay phải tiến hành trong suốt quá trình này.  Bài viết không đi sâu vào...
Read More
11
Việc xây dựng nên khung pháp lý cho công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tính đặc thù và tiềm năng của chúng. Mặc dù pháp luật dân sự Việt Nam đã có những chế định cơ bản về tài sản và cộng đồng luật gia...
Read More