PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ TIỀN MÃ HÓA

Việc xây dựng nên khung pháp lý cho công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tính đặc thù và tiềm năng của chúng. Mặc dù pháp luật dân sự Việt Nam đã có những chế định cơ bản về tài sản và cộng đồng luật gia đã có những quan điểm xung quanh tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối, tuy nhiên các cơ quan có thẩm quyền vẫn còn gặp nhiều thách thức trong việc đưa ra các quyết sách phù hợp cho các đối tượng này. Thực tế, trong vấn đề xác định tiền mã hóa là tài sản, cơ quan có thẩm quyền đã có sự lúng túng và mâu thuẫn khi áp dụng pháp luật để điều chỉnh.

Tại bài viết này, nhóm tác giả tập trung phân tích các cơ sở pháp lý cơ bản của Việt Nam mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể căn cứ để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa cũng như xử lý các hoạt động phi pháp phát sinh trước khi những quy định pháp luật chuyên biệt cho các đối tượng này được ban hành.

Ấn vào link dưới đây để đọc hoặc tải về.

Related Posts

Leave a Reply